طرح kish I D C

طرح kish I D C

نمونه طرح و ایده ارائه شده به سازمان سرمایه گذاری و توسعه کیش